Guziki

Rada Rodziców

II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
Zadania i cele II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz przepisy szczegółowe. 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która w ramach swoich kompetencji:
  1. występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  2. wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  3. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły,
  4. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyki,
  5. uchwala regulamin swojej działalności,
  6. opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji,
  7. wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  8. wyraża zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  9. uzgadnia wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły,
  10. wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
  11. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  12. wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania,
  13. wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
  14. dokonuje wyboru przedstawiciela rodziców wchodzącego do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
  15. nadaje szkole imię,
  16. deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
  17. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  18. opiniuje projekt planu finansowego składnego przez dyrektora,
  19. inicjuje i organizuje pomoc rodziców dla szkoły,
  20. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 
 2. Szczegółowe zasady działania rady rodziców określa regulamin rady rodziców, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 517